Regulamin dla użytkowników Fachland.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Livesoft Marek Balicki na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania profili w serwisie Fachland.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Fachland jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Definicje

Portal Fachland.pl lub Portal - portal umożliwiający zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie profili i usług oferowanych przez osoby prywatne oraz firmy, prowadzony przez Marka Balickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Livesoft Marek Balicki, z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 29/5, 45-052 Opole, Polska, NIP 7542772487, REGON 161431169.

Firma - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zarejestrowana w portalu Fachland.

Osoba prywatna – osoba prywatna oferująca wykonanie usługi i zarejestrowana w portalu Fachland.

Gość - osoba przeglądająca stronę, która nie posiada konta i nie jest zarejestrowana. Osoby takie nie mają możliwości wystawiania komentarzy, opinii i ocen. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Użytkownik - osoba zarejestrowana i zalogowana na stronie. Osoba taka zaakceptowała regulaminy i może swobodnie korzystać z portalu. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może zostać użytkownikiem tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu (panel administracyjny – „Moje konto”).

Profil - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferowanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Fachland.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Fachland, z wyjątkiem zamieszczania reklam jest bezpłatne.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych, opcjonalnych funkcjonalności, za które będzie mógł pobierać opłaty.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują właścicielowi portalu Fachland.
 5. Wszystkie przekazane przez Firmę lub Osobę prywatną do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy lub Osoby prywatnej.
 6. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi Fachland za pomocą formularza kontaktowego, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy lub Osoby prywatnej publikowanych na łamach portalu.

II. Rejestracja w Portalu

 1. W celu dokonania rejestracji Gość powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Portalu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Z momentem aktywacji Gość staje się pełnoprawnym użytkownikiem.
 2. W wyniku rejestracji na potrzeby Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 3. Gość ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika.
 4. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach:
  1. obsługi uczestnictwa Użytkownika w Portalu,
  2. pośredniego lub marketingu bezpośredniego towarów lub usług Administratora bądź Podmiotów Marketingowych współpracujących z Administratorem,
  3. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość umieszczania w Portalu Materiałów Reklamowych.
 6. Każdy Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie z korzystania z portalu i usunąć konto. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail z adresu podanego przy rejestracji na lp.dnalhcaf@comop z prośbą o usunięcie konta.

III. Zasady umieszczania profili, komentarzy, opinii, ocen

 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia swojego profilu na portalu Fachland jako Osoba prywatna lub Firma.
 2. Dane umieszczone w Profilu są widoczne dla Użytkowników i Gości portalu.
 3. Użytkownik ma możliwość wysyłania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników za pomocą portalu.
 4. Fachland nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych.
 5. Użytkownik ma możliwość wystawiania firmom oraz osobom prywatnym komentarzy, opinii i ocen dla Profilu oraz ocen dla poszczególnych oferowanych usług.
 6. Wystawiane komentarze, opinie i oceny powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, opinii i ocen bezpodstawnych mających na celu zniesławienie lub znieważenie Firmy lub Osoby prywatnej.
 7. Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych.
 8. Zabrania się zamieszczania w komentarzach i opiniach tekstów, które naruszają chronione prawem dobra podmiotów trzecich, dobre obyczaje lub niezgodnych z prawem.
 9. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych.
 10. W sytuacji opisanej w pkt 7, 8, 9, Fachland zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia komentarza, opinii i oceny bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.
 11. Fachland nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych komentarzy, opinii i ocen, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Fachland. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 12. Punkty zdobyte w serwisie Fachland należą wyłącznie do konta do którego zostały dodane, nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

IV. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Fachland nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość oraz bezpieczeństwo usług oferowanych przez Firmę lub Osobę prywatną w konsekwencji skorzystania z ich oferty. Dotyczy również odmowy wykonania usług Użytkownikowi przez Firmę lub Osobę prywatną.
 2. Fachland nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami lub Użytkownikami i Osobami prywatnymi. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Fachland w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 3. Fachland nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. Fachland nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Fachland.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Fachland, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Livesoft Marek Balicki. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Fachland zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Fachland zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Fachland pod rygorem powiadomienia właściwych organów ścigania.
 7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Livesoft Marek Balicki w ramach Portalu Fachland będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Data obowiązywania: od 1 kwietnia 2015 r.