Jak odzyskać pieniądze od dłużnika? (2)

6/11/2021

 

Problemy z odzyskaniem należnych pieniędzy niestety często dotykają wierzycieli. Wystarczy wspomnieć na dane z różnego rodzaju rejestru nierzetelnych dłużników, zalegających – nieraz przez wiele lat – ze spłatą należności. Z tego względu warto poznać mechanizmy prawne pozwalające wierzycielowi na dochodzenie swoich praw – a więc mówiąc wprost na odzyskanie swoich pieniędzy. Co prawda nie jest to łatwe, ale jak najbardziej możliwe. Trzeba jednak wiedzieć, po jakie sposoby i w jakiej kolejności należy sięgnąć. Jak więc wierzyciel może odzyskać pieniądze od dłużnika? Prezentujemy najważniejsze kwestie pozwalające na udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

 

Warto spróbować metod polubownych

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, gdy dłużnik nie oddaje pieniędzy, zawsze warto rozpocząć od rozwiązań najprostszych. Do takich zaś z pewnością należą – jak je niekiedy określają praktycy prawa – polubowne metody egzekucji należności: wezwanie dłużnika do zapłaty, wyznaczenie mu odpowiedniego – najczęściej dwutygodniowego – terminu na uregulowanie należności oraz poinformowanie go o skutkach niewypełnienia tego obowiązku. Do tych natomiast należy przede wszystkim – o czym poniżej – sprawa cywilna o odzyskanie pieniędzy, a w następnie postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Wezwanie do zapłaty – a także do spełnienia innego rodzaju świadczenia – wierzyciel ma prawo wystosować dopiero w momencie nadejścia terminu wymagalności świadczenia. Ten zaś ustalana się przede wszystkim z odwołaniem się do treści łączącej strony umowy bądź innego stosunku prawnego będącego podstawą zobowiązania. Dopiero gdy termin wymagalności nie da się ustalić w ten sposób, należy sięgnąć po przepisy prawa – zwłaszcza Kodeksu cywilnego. Podobnie należy postąpić wówczas, gdy termin wymagalności świadczenia został ustalony niezgodnie z prawem. Oczywiście, jeżeli po wezwaniu dłużnik wypełni swoje obowiązki – sprawa się kończy. Jeżeli zaś do tego nie dojdzie, wierzyciel powinien udać się do sądu, inicjując sprawę o zapłatę.

Trzeba wygrać sprawę przed sądem

Sprawa o zapłatę rozpoczyna się od wniesienia przez wierzyciela stosownego powództwa przeciwko dłużnikowi. Należy przy tym pamiętać, że od wysokości należności w decydującym zakresie zależy dokładny tryb postępowania.

 

Niekiedy możliwe jest skorzystanie z różnego rodzaju postępowań uproszczonych. W przypadku zaś roszczeń o wyższej wysokości bądź nieosiągnięcia skutków przez postępowania uproszczone trzeba przeprowadzić „klasyczny” proces cywilny.

W każdym razie wierzyciel w takim procesie musi przede wszystkim udowodnić swoje prawo – a więc wykazać, że dług w określonej wysokości rzeczywiście istnieje i nie został zaspokojony przez zobowiązanego. W tym celu najlepiej przedstawić określone dokumenty: umowę, rachunek, fakturę VAT. Niekiedy pomocne przy dowodzeniu istnienia wierzytelności może okazać się korespondencja – także mailowa bądź smsowa – pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Dopuszczalne jest także odwołanie się do zeznań świadków. W każdym razie egzekucja należności możliwa jest dopiero po prawomocnym wygraniu sprawy. Chyba że dłużnik sam podda się egzekucji komorniczej – np. w akcie notarialnym. 

Komornik wyegzekwuje dług

 

Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik działający przy sądzie rejonowym. Wybór takiego komornika należy do dłużnika. Jednocześnie postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się po złożeniu stosownego wniosku przez wierzyciela. Musi on do niego załączyć m.in. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Najczęściej będzie to wyrok lub postanowienie sądu, na którym urzędowo potwierdzono, że jest ono prawomocne i nadaje się do egzekucji. Jeżeli do komornika wpływie prawidłowo sporządzony wniosek o egzekucję, a wszczęcie samego postępowania nie jest niedopuszczalne z innych względów, rozpocznie się procedura egzekucyjna.

W jej ramach komornik ma niezwykle szerokie możliwości działania. Może zająć wynagrodzenie dłużnika, zlicytować należące do niego ruchomości i nieruchomości, a także przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku, w którym ustala się wszelkie składniki majątku dłużnika nadające się do egzekucji. Należy przy tym pamiętać, że prawem wierzyciela jest wnioskowanie o określone sposoby egzekucji. Może on np. zarządzać licytacji nieruchomości dłużnika – w końcu to często najlepszy sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela.

Należy przy tym pamiętać, że przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne są mocno skomplikowane, dlatego w okolicznościach danego przypadku może np. okazać się, że określony sposób egzekucji nie będzie możliwy. Dlatego istotną kwestią jest solidne przygotowanie się przez wierzyciela do postępowania egzekucyjnego bądź skorzystanie z pomocy prawnika, który profesjonalnie będzie reprezentował jego interesy w tym postępowaniu. Bez tego może okazać się, że nawet wygranie sprawy przed sądem na niewiele się zda, gdyż wierzyciel i tak nie odzyska swoich pieniędzy.

Branża: Finanse (przejdź do wyszukiwania profili)
Użytkownik: fachland
Ostatnia modyfikacja: 26/11/2021 15:13:36

Podobne profile: